Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan TM Vastgoed Promotie opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

2.TM Vastgoed Promotie: Opdrachtnemer, handelend onder de naam TM Vastgoedpromotie.nl, hierna genoemd TM Vastgoed Promotie.

3. Diensten van TM Vastgoed Promotie zijn: Interieurstyling, verkoopstyling, vastgoedpresentaties, artist impressies en bedrijfsadvies. 

Artikel 2: Offertes

1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht TM Vastgoed Promotie niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever. 

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van TM Vastgoed Promotie, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor TM Vastgoed Promotie werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door TM Vasttgoed Promotie van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten TM Vastgoed Promotie aansprakelijk zou kunnen zijn. 

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht 

1. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. TM Vastgoed Promotie verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht TM Vastgoed Promotie zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever. 

2. Het staat TM Vastgoed promotie vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door de door hem aan te wijzen personeelsleden en/of ingeschakelde derden uit te laten uitvoeren. 

3. TM Vastgoed Promotie zal bij de uitvoering van de hem verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door hem in te schakelen andere personen de gebruikelijke zorg in acht nemen. 

4. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte of andere omstandigheden waarop TM Vastgoed Promotie geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen Opdrachtgever en TM is overeengekomen.

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TM Vastgoed promotie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan TM Vastgoed Promotie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan TM Vastgoed Promotie zijn verstrekt, heeft TM Vastgoed promotie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

6. Opdrachtgever staat tegenover Tm vastgoed promotie in voor de juistheid van verstrekte gegevens. TM Vastgoed Promotie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TM Vastgoed promotie is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TM vastgoed Promotie kenbaar behoorde te zijn. 

7. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door TM Vastgoed Promotie een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. Wel zal TM Vastgoed Promotie zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid. 

8. Indien door TM of door TM Vastgoed Promotie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

9. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 

10. De levering van het artikel, nader bepaald als impressies, zal uitsluitend digitaal worden geleverd in de vorm van een JPEG of PDF. 

Artikel 4: Prijs 

1. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten. 

2. TM Vastgoed promotie heeft het recht om betaling van een voorschotnota te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. 

Artikel 5: Betalingstermijn 

1. Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. 

2. Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door TM Vastgoed Promotie is vereist.  De eerste herinnering zal dan volgen op dag 22.

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is TM Vastgoed Promotie gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met incasso 10% per maand (31 dagen) voor elke maand (31 dagen) na factuurdatum . Voorts is Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van TM Vastgoed Promotie, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen 2 maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van EUR 200,00. 

4. Bij niet tijdige betaling is TM Vastgoed Promotie onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haar dienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van TM Vastgoed promotie kan leiden. 

5. Bij Faillissement van de opdrachtgever of betalingsachterstanden, zoals genoemd in punt 2 en 3, behoudt TM Vastgoed Promotie alle rechten om de partij die de diensten/producten toont in elke vorm van media, direct een schadevergoeding van 200% van de gefactureerde prijs van deze visuals, en overige voortvloeiende juridische kosten op te eisen zonder tussenkomst van enige rechterlijke procedures. 

6. Indien de declaratie niet akkoord is om welke reden dan ook dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk mede te delen aan TM Vastgoed Promotie. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de declaratie geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een declaratie ontslaan Opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting. 

Artikel 6: Intellectuele eigendom 

1. TM Vastgoed Promotie behoudt het auteursrecht op de zijn geleverde prestatie alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door TM Vastgoed Promotie geleverde prestatie. Tenzij hier anders wordt vastgelegd in overeenkomst. Wanneer de opdrachtgever niet betaald heeft voor de geleverde diensten van TM Vastgoed Promotie zoals genoemd in punt 5, artikel 5, vervallen de rechten die genoemd worden in punt 2 van artikel 6, en zal een verdere publicatie van de geleverde impressies verboden zijn. De boete bedraagt 200 % van de gefactureerde prijs van deze impressies en is voor rekening van de partij die deze impressies publiceert of toont in welke vorm van media dan ook. 

2. Alle door TM Vastgoed promotie verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever mag niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TM Vastgoed Promotie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De aard van de verstrekte stukken bepaald slechts dat de impressies, dienen te worden gebruikt voor de verkoop en de verhuur van de op de stukken betrekking hebbende panden en zullen dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel kopers van bedoelde panden. 

3. TM Vastgoed Promotie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis of gebouwde impressies voor andere doeleinden te gebruiken. 

4. Opdrachtgever zal te allen tijde de aan de impressie gekoppelde copyrightvermelding © TM Vastgoed Promotie zichtbaar laten voor een ieder die de impressie aanschouwt. 

Artikel 7 Geheimhouding – non concurrentie 

1. TM Vastgoed promotie heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke hij voor de uitvoering van de overeenkomst ontvangt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. TM Vastgoed Promotie zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen. 

2. TM Vastgoed Promotie zal deze verplichting tevens opleggen aan de door hem eventueel ingeschakelde derden. 

3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die: • reeds bij TM Vastgoed Promotie bekend is; • onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld; • door TM Vastgoed Promotie rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; • reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven. 

4. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met TM Vastgoed Promotie , medewerkers van TM Vastgoed Promotie of van ondernemingen waarop TM Vastgoed Promotie ter uitvoering van deze opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aanTM Vastgoed Promotie. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TM Vastgoed Promotie in staat is adequaat te reageren. 

2. Indien een klacht gegrond is, zal TM Vastgoed Promotie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever schriftelijk aantoonbaar voor TM Vastgoed promotie zinloos is geworden. 

3. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is voor TM Vastgoed Promotie beperkt tot maximaal de opdrachtswaarde, waarbij indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking komt. Bij opzet of bewuste roekeloosheid zijdens TM Vastgoed Promotie of zijn leidinggevende ondergeschikten geldt de beperking niet. 

4. TM Vastgoed promotie is niet verantwoordelijk voor eventuele acties die derden plegen met de visuals door TM Vastgoed promotie geproduceerd. Op geen enkele wijze zijn rechten aan de door TM Vastgoed Promotie geproduceerde visuals, of impressies te ontlenen. 

5. TM Vastgoed Promotie  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden. 

Artikel 9: Intrekking van een opdracht 

1. Zowel Opdrachtgever als TM Vastgoed promotie heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand, tenzij met wederzijds goedvinden anders is bepaald.

2. Indien Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht om administratiekosten van 10 % van de totale opdracht, alsmede de overige door TM Vastgoed Promotie gemaakte kosten aan TM Vastgoed Promotie te voldoen. 

3. Indien Opdrachtgever de opdracht voor het inmeten of anders, intrekt binnen 24 uur voor de uitvoering kan de TM Vastgoed Promotie voorrijkosten, en het uurtarief van de gederfde tijd, berekenen. 4. Intrekking van de opdracht door Opdrachtgever ontslaat TM Vastgoed Promotie van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht. 

Artikel 10: Overige bepalingen 

1. TM Vastgoed Promotie heeft het recht om deze opdracht te gebruiken voor eigen publicatie of promotie. 

2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze. 

3. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan. 

4. TM Vastgoed Promotie registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van Opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de overeenkomsten gebruiken. 

5. De Algemene voorwaarden van TM Vastgoed Promotie kunnen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn. 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op de rechtsverhouding tussen TM Vastgoed Promotie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter te Den Haag.